Oldal kiválasztása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes: 2020.07.27.-től

Üdvözöljük a Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Gömböc Webshop) által üzemeltetett honlapon, ahol a Gömböc elnevezésű konvex, homogén háromdimenziós testet (melynek specialitása, hogy összesen két – egy stabil és egy instabil – egyensúlyi helyzettel rendelkezik) lehet megvásárolni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a gomboc-online.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Kérünk, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Honlapnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat (megrendelés, előfizetés, vásárlás), amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a Honlapon vagy az 1. megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó), mint Vásárlóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapíthat meg a vállalkozásokra is vonatkozó rendelkezésekhez képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szolgáltatás csak Magyarországon érhető el.

A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Gömböc Webshop közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Gömböc Webshop nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Gömböc Webshop semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A megrendelések leadása kizárólag a Honlapon elektronikus úton lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailen, levélben rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a Gömböc Webshop nem tudja teljesíteni.

A Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. SZOLGÁLTATÓ VAGY GÖMBÖC WEBSHOP

Gömböc Webshop neve: Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.
Telefon: +36305588278
E-mail: hello@gomboc-online.hu
Adószám: 14020362-2-43
Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-885144
Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

 

 1. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

A Szolgáltatás célja a felhasználók számára a gomboc-online.hu weboldal termékeinek értékesítése és a termékekhez kapcsolódó releváns tartalmak közzététele.

Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztül.

 1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 • Felelősség

A Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Gömböc Webshop nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Gömböc Webshop kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Gömböc Webshop ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Gömböc Webshop jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Gömböc Webshop jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Gömböc Webshop jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Gömböc Webshop jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Gömböc Webshop nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Gömböc Webshop felé. Ha a Gömböc Webshop jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 • Szerzői jogok

A Honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Gömböc Webshop a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Gömböc Webshop előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Gömböc Webshop előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Gömböc Webshop előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Gömböc Webshop fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a gomboc-online.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Gömböc Webshop által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Gömböc Webshop adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Gömböc Webshop külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Gömböc Webshop által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Gömböc Webshop adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 1. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

 • Regisztráció

A Honlapon történő vásárlásnak feltétele az érvényes regisztráció.

Regisztrálni a „Regisztráció” menüponton belül a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével és végül a „Regisztráció” gombra kattintással tud a Vásárló. A regisztrációs felületen a Vásárlónak a következő adatokat szükséges megadnia a Gömböc Webshop részére:

 • Email cím
 • Jelszó
 • Név
 • Telefonszám

Számlázási adatok mint

 • Név
 • számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország
 • Cég megrendelő esetén adószám

A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy a Vásárlónak a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával) lehetősége van a szállítási címet megadnia.

A Gömböc Webshop-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Gömböc Webshop-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Gömböc Webshop-nek felróható okból hozzáférhetővé válik. A Gömböc Webshop minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a ”Fiókom” menüpontra kattintást követően elérhető felületen van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Gömböc Webshop-t a regisztrált adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztráció elküldésével a Vásárló elfogadja jelen ÁSZF-et, illetve az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztráció sikeréről a Gömböc Webshop e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, melyben a Vásárló egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

A sikeres regisztrációt követően, Vásárló a „Belépés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó) tud bejelentkezni a Honlapra.

Vásárló jogosult a regisztrációjának törlését kérni a hello@gomboc-online.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Gömböc Webshop gondoskodik a regisztráció törléséről az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Gömböc Webshop-t.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 • Megrendelés folyamata

Válassza ki a terméket. Ha ráklikkel a termék képére vagy nevére, elolvashatja a termék részletes leírását.

A „Kosárba tesz” opcióra klikkelve a termék bekerül a kosárba. A kosár frissített tartalma minden esetben megjelenítésre kerül “Kosarad tartalma”, így folyamatosan nyomon tudja követni, hogy mit tartalmaz a bevásárló kosara.

Ha a Honlap jobb felső részén található „Kosár’ ikonra opcióra klikkel tételesen megnézheti kosara tartalmát. Itt még átírhatja a rendelési mennyiséget, vagy törölheti a tételeket.

Amennyiben nem kíván több terméket betenni a kosarába a “Megveszem” gomb megnyomásával eljut a megrendelés 2. szakaszához az “Adatok megadásához, Fizetés és Rendeléshez”. Itt adhatja meg a vásárláshoz szükséges adatokat.

Majd meg kell adnia a számlázáshoz szükséges adatokat (cégnév, vezetéknév, keresztnév, adószám, e-mail, telefon) és a számlázáshoz szükséges adatokat (ország, város, utca, házszám, irányítószám). Amennyiben a szállítási cím eltér a fent megadott számlázási címtől, akkor kérjük, hogy az ELTÉR jelölőnégyzet kipipálásával jelölje az új cím megadásának szándékát, majd a feljövő szövegboxokban adja meg a helyes szállítási címet.

A MEGRENDELÉSED rendelési összesítőben állíthatja be a szállítási/kézbesítési, illetve a fizetési lehetőségeket.

Az oldal alján található „Megrendelés leadása” gombra kattintást követően pedig, Megrendelő véglegesen elküldheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről visszaigazolást küld a Megrendelőnek, ahol a Megrendelő megrendelésének száma is megtalálható. A rendelés feladása tehát a „Megrendelés feladása” gombra kattintással történik, ami a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A rendelés feladása vagyis az előfizetés tehát a „Előfizetek” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 • A szerződés létrejötte, ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Vásárló a megrendelés beérkezéséről automatikus visszaigazoló e-mailt kap a megadott email címére 48 órán belül, amellyel a Gömböc Webshop a Vásárló ajánlatát elfogadja, melynek megérkezésekor jön létre a szerződés a Felek között. A megrendelés beérkezését követően a Gömböc Webshop telefonon is felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval a megrendelés pontosítása, adatok egyeztetése érdekében, amennyiben szükséges.

A Gömböc Webshop a Vásárlót 48 órán belül tájékoztatja megrendelésének a visszaigazolásról. Ha a Vásárló nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt előfizetést nem köteles igénybe venni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt előfizetés árát, a fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vásárló rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

Fizetés – Utánvét

Utánvétel fizetése csak készpénzben lehetséges.

 • Fizetés – Bankkártya

A Szolgáltatás díját a Paypal rendszerén keresztül bankkártyával tudja a Vásárló kiegyenlíteni.

A Gömböc Webshop a PayPal rendszerével szerződéses jogviszonyban áll. Az internetes felületen a PayPal fizetési rendszerének igénybe vételével van lehetőség a Termékek árának megfizetésére. A PayPal fizetési mód használatához a jelentkezőnek PayPal regisztrációval kell rendelkeznie. A regisztrációt a www.paypal.com internetes oldalon kell elvégezni.
A PayPal rendszer használatával összefüggésben felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ily módon létrejövő jogviszonyokért, valamint az azokból fakadó jogokért és kötelezettségekért a PayPal rendszer üzemeltetője a felelős.

Elfogadott bankkártyák: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, American Express

A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi Gömböc Webshop kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi Gömböc Webshop nem kap értesítést Gömböc Webshop-től. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Gömböc Webshop szintén nem értesül, azokat csak a pénzügyi Gömböc Webshop érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a pénzügyi Gömböc Webshop oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján.

 • Kiszállítás
 • Futárszolgálat

DPD Hungária Kft.

A DPD székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33., 2. em.

A DPD ügyfélszolgálatának (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) elérhetőségei: Telefonszám: +36 1 501 62 00
E-mail: dpd@dpd.hu
Cím: 1134 Budapest, Váci út 33., 2. em.

www.dpd.hu

Az Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Munkanapokon
Hétfő: 719 óra között,
Kedd-Péntek: 816.30 óra között.

A termék (Gömböc) átvételekor a Vásárló köteles megvizsgálni, hogy a termék (Gömböc) sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Vásárló kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, illetőleg a csomag Gömböc Webshop részére történő visszaszállítását.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék (Gömböc), és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Gömböc Webshop díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Gömböc Webshop felelősséget nem vállal!

Ha a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek (Gömböc) kiszállítását.

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást a Gömböc Webshop csak akkor kísérli meg újból, ha a Vásárló átutalással kiszállítási díjat fizet a Gömböc Webshop részére és a kiszállítás díja a Gömböc Webshop számláján jóváírásra került.

Részszállítás kérésére, illetve teljesítésére nincs lehetőség.

A Vásárló a termék átvételekor késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a termék (Gömböc) minősége és mennyisége megfelelő-e.

 • Személyes átvétel

Gömböc Webshop a csomag személyes átvételére a Szolgáltató nem tud lehetőséget biztosítani.

 • Szállítási költségek

A csomag kiszállításának díja bruttó 1500 forint, bruttó 19 500 Forintos rendelés esetén pedig ingyenes házhozszállítást biztosítunk. Amennyiben a kiszállítás az 5.7.1. pontban foglaltak szerint a Vásárló hibájából hiúsul meg úgy a 3. kiszállításért a Gömböc Webshop további bruttó 1500 Ft díjat számol fel.

 • Szállítási határidő

A csomag kiszállítása az előfizetés megváltását vagy megújulását  követő 5 munkanapon belül történik. Ezen időponttól korábbi kiszállítás kérése nincs lehetőség. Későbbi kiszállítást a Vásárló pedig csak abban az esetben kérhet, ha előreláthatóan tudja, hogy az adott időszakban  a csomagot átvenni nem tudja.

A Gömböc Webshop – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket (Gömböc).

A Gömböc Webshop késedelme esetén a Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni.

Ha a Gömböc Webshop a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha

 • a Gömböc Webshop a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 • a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
 1. ELÁLLÁSI JOG ÉS FELMONDÁSI JOG

Az 5.1. és az 5.2. pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

 • Elállási jog

Ha a Vásárló Havi előfizetés keretében rendelte meg a szolgáltatást – nem tartozik ide az automatikusan meghosszabbodó havi előfizetés, illetve a határozott idejű előfizetés – úgy a Fogyasztó az alábbiak szerint gyakorolhatja elállási jogát. Ha a Fogyasztó több hónapra rendelte meg a havi előfizetést (pl. 2 hónapra) és az 1. hónap teljesítését követően meggondolja magát, úgy a 2. hónapra vonatkozó előfizetését felmondhatja az 5.2. pontban foglaltaknak megfelelően.

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Gömböc Webshop részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az alábbi linken elérhető elállási nyilatkozat mintát, vagy ennek felhasználása emailben is jelezheti a Gömböc Webshop részére elállási szándékát.

Elállási/felmondási nyilatkozat minta letöltése formátumban.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Gömböc Webshop részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Gömböc Webshop e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Gömböc Webshop részére.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Gömböc Webshop a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Gömböc Webshop 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Tekintettel arra, hogy a Fogyasztó nem meghatározott termékekre adja megrendelését, hanem egy meglepetéstáskát rendel, így elállási jogát annak teljes tartamára nézve gyakorolhatja. Elállási jogát tehát csak akkor gyakorolhatja, ha a meglepetéstáskában található valamennyi terméket visszaküldi.

A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket, a Gömböc tartalmú dobozt.

A termék a Gömböc Webshop címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Gömböc Webshop vállalta e költségek viselését. Gömböc Webshop azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Gömböc Webshop-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Gömböc Webshop visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Gömböc Webshop által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Gömböc Webshop jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Gömböc Webshop a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Gömböc Webshop, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Gömböc Webshop tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

6.2. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre Gömböc Webshop termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Gömböc Webshop, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

  1. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

  • Kellékszavatosság

  A Vásárló a Gömböc Webshop hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

  Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

  Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

  Használt termékek vásárlása esetén ez a határidő 1 év.

  A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

  Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

  A Vásárló közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Gömböc Webshop csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Gömböc Webshop nem köteles a Vásárló kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

  • Termékszavatosság

  Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Vásárló – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

  A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

  • Jótállás

  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

  A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Gömböc Webshop vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

  Gömböc Webshop azonban nem értékesít olyan jellegű terméket, amely a Kormányrendelt hatálya alá tartozna, illetőleg sem szerződéses, sem pedig önkéntes jótállást nem biztosít termékeire vonatkozóan.

  Ettől függetlenül a Vásárló a 6.1. és a 6.2. pontban meghatározott jogosultságok megilletik.

  A jótállás hiánya nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

  • Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

  A szavatossági, jótállási igényeit a Vásárló az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken érvényesítheti:

  Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 7.2. pontban feltüntettettek alapján.

  1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

  • Panaszügyintézés helye, ideje, módja

  A Vásárló a termékkel vagy a Gömböc Webshop tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken terjesztheti elő:

  A Gömböc Webshop a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Gömböc Webshop a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

  A Gömböc Webshop a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

  A Gömböc Webshop a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

  Minden egyéb esetben a Gömböc Webshop az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

  A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Gömböc Webshop egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

  A Gömböc Webshop a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

  A panasz elutasítása esetén a Gömböc Webshop az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

  • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben a Gömböc Webshop és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Gömböc Webshop-sel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

  1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

  Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, a Fogyasztó 2017. január 1-től panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

  Gömböc Webshop területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

  Budapest Főváros Kormányhivatala

  Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

  Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

  Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

  Telefonszám: +36-1 450-2598

  E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

  Területi hatóságok listája:  http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

  1. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

  Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

  Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

  1. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

  Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

  Amennyiben Gömböc Webshop a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a Gömböc Webshop-sel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Gömböc Webshop és a Vásárló között.

  A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

  Gömböc Webshop székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

  A Budapesti Békéltető Testület

  Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Fax: 06 (1) 488 21 86

  Telefon: 06 (1) 488 21 31

  A Gömböc Webshop-t a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

  Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

  1. Bírósági eljárás kezdeményezése.

  Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

  1. TECHNIKAI KORLÁTOK

  A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Gömböc Webshop-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

  1. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

  A Gömböc Webshop jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

  1. ÁSZF RENDELKEZÉSEINEK ÉRVÉNYTELENSÉGE

  Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Gömböc Webshop és a Vásárló eredeti akaratát leginkább tükrözze.

  Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Gömböc Webshop és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakul szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Gömböc Webshop és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

  Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.07.27